Användarvillkor Candelit Safe

Gällande fr.o.m. 2019-09-07

1. Bakgrund

Candelit tillhandahåller en webb- och applikationsbaserad tjänst för konsumenter som syftar till att, genom en och samma plattform, lagra information och val, för att kunna erbjuda en alltid uppdaterad överblick samt påminna om, relevanta händelser som sker i och kring dennas liv.

2. Allmänt och definitioner

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Candelit och sådan fysisk person som använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten, godkänner Användaren att denne tagit del av, förstått och godkänt att bli bunden av dessa Allmänna villkor. Om Användaren inte godkänner att bli bunden av dessa Allmänna villkor, får Användaren inte tillgå eller använda Tjänsten.

”Abonnemangstjänster”

Olika typer av abonnemang, medlemskap, prenumerationer och avtal som återkommer i regelbundet intervall.

”Allmänna villkor”

Dessa Allmänna villkor.

”Användaren”

Den fysiska person som använder Tjänsten.

”Användarkonto”

Det personliga konto som skapas när Användaren för första gången loggar in i Tjänsten.

”Webbsidan”

Den webbaserade plattformen, candelit.se, som Tjänsten tillhandahålls från och är åtkomlig för Användaren.

”Applikationen”

De mobilapplikationer från vilka tjänsten tillhandahålls och är åtkomlig för Användaren.

”Candelit”

Candelit AB, org.nr. 559113-5370.

”Tjänsten”

Den tjänst som tillhandahålls av Candelit för Användaren via Webbsidan och Applikationen.

”Tredjepartshemsidor”

Hemsidor som tillhör tredje part och som Tjänsten hänvisar till.

”Integritetspolicy”

Candelits personuppgiftspolicy, som utgör en integrerad del av dessa Allmänna villkor och som finns tillgänglig på Webbsidan och via Applikationen.

3. Villkorsändring

Candelit har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor.

Eventuella ändringar träder i kraft tidigast två (2) månader efter det att

(i)Användaren tillsänts meddelande om ändringen till sin registrerade e-post, eller

(ii)ändringen publicerats på Webbsidan och i Applikationen, eller

(iii)Användaren på annat sätt informerats om ändringen.

Ändringar som är av väsentlig karaktär (t.ex. att Candelit skulle ta betalt för Tjänsten) kräver Användares uttryckliga accept.

4. Registrering av Användarkonto

För att kunna använda Tjänsten måste Användaren registrera ett Användarkonto på Webbsidan eller i Applikationen, samt accepterat dessa Allmänna villkor.

Användarkontot är personligt och får endast användas av Användaren. Under registreringen krävs det att Användaren uppger sitt korrekta namn, sin adress och en giltig e-postadress. Användarkontot kan inte överlåtas eller ärvas. Användarkontot förblir aktivt fram till den dagen då:

A.Användaren tar bort sitt Användarkonto,

B.Candelit stänger av Användaren från Tjänsten, eller

C.Tjänsten stängs ner av Candelit.

5. Behandling av personuppgifter

För att Candelit ska kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren behöver Candelit samla in och behandla personuppgifter om Användaren. Candelit är personuppgiftsansvariga för Användarens personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Mer information om hur Candelit samlar in och behandlar Användarens personuppgifter finns att läsa i Integritetspolicyn.

6. Tjänsten

Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Applikationen och delvis via Webbsidan. Tjänsten får nyttjas av fysiska personer som har registrerat sig som Användare, när registreringen har bekräftats av Candelit. Eftersom Tjänsten är molnbaserad kan det dock tillkomma trafikavgifter från Användarens operatör i samband med nyttjandet.

Candelit har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Candelit finner lämpligt. Candelit har även rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar i Tjänsten eller i sättet som Tjänsten tillhandahålls.

Tjänsten kan komma att innefatta erbjudanden från Candelit. Om Användaren accepterar erbjudanden gäller villkor för sådant erbjudande. Det är Användarens ansvar att läsa och förstå vad dessa villkor innefattar. Candelit ansvarar för att eventuella erbjudanden i Tjänsten uppfyller Candelits riktlinjer samt inte kan uppfattas som stötande.

7. Användning av Tjänsten

Genom dessa Allmänna villkor erhåller Användaren en icke-exklusiv rätt att få tillgång till och använda Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor. Användaren ska därvid följa de instruktioner som Candelit tillhandahåller för användandet av Tjänsten.

Användaren garanterar att Användaren inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.

Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Användarkonto. Detta gäller således även aktivitet som sker obehörigen. Användaren ska vid misstanke om intrång av obehöriga i dennes Användarkonto omedelbart anmäla detta till Candelit. Candelit ska då utan dröjsmål spärra Användarkontot från vidare användning.

Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Candelit vid var tid har angivit i Tjänsten. Candelit äger rätt att ändra gällande säkerhetsföreskrifter. Sådana ändringar träder i kraft på motsvarande sätt som villkorsändringar enligt punkten 3 ovan.

Candelit äger rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren misstänks bryta mot dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medföra skada för Candelit eller annan användare.

Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Candelit för den skada som uppkommit i samband med missbruket och/eller Användarens brott mot dessa Allmänna villkor.

Om avtal om Abonnemangstjänst har träffats på distans, har Användaren den ångerrätt som föreskrivs i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler förutsatt att lagen är tillämplig. Om Användaren vill ångra köp av Abonnemangstjänst skall Användaren kontakta Candelit enligt instruktioner i punkt 19 i dessa Allmänna villkor.

8. Begränsad tillgång till Tjänsten

Candelit garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Eftersom Tjänsten kan störas av faktorer utanför Candelits kontroll lämnar Candelit inte heller några garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.

Candelit har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. Candelit även rätt att omedelbart stänga av tillgången till Tjänsten om nyttjandet av Tjänsten allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada Candelit eller andra parter. Candelit ska skyndsamt informera Användaren om att tillgången till Tjänsten stängts av eller begränsats i något avseende.

Candelit har rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten, om Candelit misstänker att Användaren har brutit mot dessa Allmänna villkor eller på annat sätt riskerar att orsaka skada för Candelit, dess leverantörer, annan användare eller annan person. Candelit förbehåller sig rätten att på egen hand avgöra om Användare har brutit mot någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor.

9. Immateriella rättigheter

Candelit äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Detta innebär bland annat att Candelit är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i dessa Allmänna villkor ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.

Användaren har inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.

Allt innehåll på Webbsidan och i Applikationen såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, ljudfiler och mjukvara tillhör Candelit eller leverantören av innehållet, till exempel Tjänsteleverantör. All obehörig användning eller distribution av innehållet som riskerar att bryta mot tillämplig lagstiftning eller dessa Allmänna villkor kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

10. Tredjepartshemsidor

Webbsidan och Applikationen kan innehålla länkar till Tredjepartshemsidor. Candelit har ingen kontroll över eller ansvar för länkade Tredjepartshemsidor och ska inte heller ansvara för eventuell skada som uppstår i samband med användning av eventuella tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.

Candelit uppmanar Användaren och besökare på Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och integritetspolicy för dessa Tredjepartshemsidor.

11. Ansvarsbegränsning och friskrivning

Candelit är varken ansvarig för den aktivitet som sker i Tjänsten eller sådan information som är tillgänglig för Användaren i Tjänsten. Candelit är därför aldrig skyldigt att utge ersättning för bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta förluster eller skador, eller andra kostnader som direkt eller indirekt beror på (i) Användarens eller andra användares användning av Tjänsten, (ii) det material som återfinns i Tjänsten, eller (iii) de mellanhavanden som sker mellan Användaren och Tjänsteleverantören. Ansvarsbegränsningen gäller även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Candelits skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till tre (3) gånger det vid tidpunkten för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken. Användarens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara trettio (30) dagar.

12. Klagomål och tvistelösning utanför domstol

I det fall Användaren har klagomål avseende Tjänsten är Användaren välkommen att framföra sådana klagomål till Candelit via de kontaktuppgifter som anges nedan i punkt 15. Candelit strävar alltid efter att Användaren ska vara nöjd, och kommer att anstränga sig för att lösa situationen. Om Användaren trots detta anser att klagomålet inte medför ett tillfredställande resultat kan Användaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en nämnd för alternativ tvistelösning för konsumentärenden.

En anmälan till ARN måste vara skriftligt och skickas till adressen Box 174 101 23 Stockholm. Mer information om ARN hittar du också på http://arn.se. Efter att en godkänd anmälan som uppfyller ARNs kriterier har inkommit till ARN prövas ärendet av ARN varefter ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten bör lösas. Candelit åtar sig att medverka i ARNs handläggning av tvisten.

13. Anspråk från tredje man

Om någon utomstående part skulle rikta anspråk mot Candelit med anledning av Användarens nyttjande av Tjänsten, åtar sig Användaren att ersätta Candelit för alla kostnader som Candelit ådrar sig på grund av sådant anspråk. Candelit ska underrätta Användaren inom skälig tid efter att anspråket framställdes. Underrättelse ska ske skriftligen.

14. Force majeure

Med undantag för fall då Användaren eller Candelit har agerat grovt vårdslöst, är respektive part alltid befriad från ansvar för brott mot parternas avtal avseende Tjänsten som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

15. Kommunikation

Användaren accepterar att all kommunikation från Candelit, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten och/eller dessa Allmänna villkor får ske elektroniskt.

Dessa Allmänna villkor är upprättade på svenska och meddelanden mellan Användaren och Candelit ska ske på svenska.

För frågor gällande Tjänsten eller dessa Allmänna villkor ombeds Användaren att vända sig till Candelit. Candelits kontaktuppgifter är:

För postadress, se https://www.allabolag.se/5591135370/adresser

E-post: feedback@candelit.se

Telefon: +46 (0)70 - 963 39 73

16. Meddelanden

Meddelanden från Candelit respektive Användaren till den andra parten ska levereras personligen eller med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast skriftligen meddelats av den andra parten. Meddelande ska anses mottaget:

A.om lämnats personligen eller med bud: vid avlämnandet;

B.om avsänts med rekommenderat brev: fem (5) dagar efter avsändandet; eller

C.om avsänts med e-post: dagen för avsändandet, om avsändaren kan visa att meddelandet har skickats till rätt e-postadress.

17. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i dessa Allmänna villkor anses ogiltig ska detta inte innebära att avtalet mellan Candelit och Användaren i sin helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning av avtalet ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet.

18. Överlåtelse

Part äger inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annan utan den andra partens skriftliga godkännande. Candelit har dock alltid rätt att överlåta avtalet mellan Candelit och Användaren till ett bolag som ingår i samma koncern som Candelit.

19. Tillämplig lag och tvistelösning

På avtalet mellan Användaren och Candelit, inbegripet dessa Allmänna villkor, ska svensk rätt tillämpas med undantag för dess lagvalsbestämmelser. Tvister som uppstår mellan Användaren och Candelit ska avgöras i svensk allmän domstol.